Ochrana údajov
Sledujte stopu

Politika ochrany súkromia a úradník pre ochranu údajov

Ďakujeme vám za váš záujem o našu webovú stránku.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov v rámci našej webovej stránky.

Ochrana vašich osobných údajov a vášho súkromia je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe právnych ustanovení [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (DSGVO), zákon o ochrane údajov z roku 2018 (DSG 20018), smernica o elektronickom súkromí, zákon o telekomunikáciách z roku 2021 (§ 165 ods. 3 TKG 2021)].

1. zodpovedná osoba a úradník pre ochranu údajov:

Správcom údajov na tejto webovej stránke je v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR spoločnosť Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov spoločnosťou Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H, môžete nás kontaktovať nasledovne:

Sterngasse 5, 1230 Viedeň
Telefón: +43 1 60127 0
E-mail: datenschutz@stmartins.at


2. spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

2.1 Spracovanie prístupových údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, ukladáme prístupové údaje do takzvaných protokolových súborov webového servera. Zhromažďujú sa od vás tieto údaje:

 • stránka, na ktorú sa pristupuje (URL).
 • prehliadač alebo verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • URL odkazu (predtým navštívená stránka).
 • Názov hostiteľa a IP adresa pristupujúceho počítača
 • čas požiadavky servera

Účel spracovania údajov

Tieto údaje sa štatisticky analyzujú s cieľom ďalej zlepšovať webové stránky a robiť ich užívateľsky prívetivejšími, rýchlejšie vyhľadávať a opravovať chyby a kontrolovať kapacitu servera. Iba v prípade konkrétnych náznakov nezákonného používania našej webovej stránky použijeme tieto údaje v osobnej forme na účely právneho stíhania.

Doba skladovania

Vaše údaje sa budú uchovávať len 2 týždne.

Právny základ

Právnym základom pre spracovanie prístupových údajov je oprávnený záujem spoločnosti Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H (ponuka online služieb a bezpečnosť údajov) v súlade s čl.6 ods.1 písm. f GDPR.

Sledovanie na strane servera JENTIS

Na našej webovej stránke využívame služby spoločnosti JENTIS GmbH, Schönbrunner Strasse 231, A-1120 Viedeň ("JENTIS"). Súbor cookie spoločnosti JENTIS používame na zhromažďovanie neosobných súhrnných štatistík o vašej návšteve. Na tento účel získava spoločnosť JENTIS prístup k údajom webovej analýzy, ktoré merajú, ukladajú a spracúvajú používané analytické nástroje a v našom mene ich v anonymnej podobe sprístupňujú spoločnosti JENTIS. Účelom týchto štatistík je meranie dosahu a/alebo analýza počtu návštevníkov, analýza úspešnosti marketingových kampaní, zlepšenie používateľskej prívetivosti webovej stránky a optimalizácia obsahu.

Spracúvajú sa tieto osobné údaje: Súbory cookie prehliadača, informácie o zariadení, IP adresa, správanie pri surfovaní. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v pseudonymizovanej forme. O jednotlivých návštevníkoch webovej stránky nevyvodzujeme žiadne závery. Spracúvanie týchto údajov je založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti JENTIS si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.jentis.com/privacy-policy/

2.2 Súbory cookie

2.2.1 Používanie súborov cookie

Na zatraktívnenie návštevy našej webovej stránky a umožnenie používania určitých funkcií, ako aj na podporu našich marketingových aktivít používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Súbory cookie sú nastavené v súlade s právom EÚ a rakúskym právom (čl. 5 ods. 3 smernice o ochrane súkromia v elektronickom prostredí a § 165 ods. 3 TKG 2021). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Deaktivácia súborov cookie však môže mať za následok obmedzenie funkčnosti našej webovej stránky.

Právny základ Právnym základom pre nastavenie súborov cookie je v prípade súborov cookie, ktoré sú potrebné na prezentáciu webovej stránky alebo ponuku vami požadovanej služby, oprávnený záujem spoločnosti VAMED ponúkať vám túto webovú stránku a príslušné ponuky podľa článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO (§ 165 ods. 3 tretia veta TKG). V prípade všetkých ostatných súborov cookie sa spracovanie údajov uskutočňuje na základe vášho výslovného súhlasu v banneri so súbormi cookie (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; § 165 ods. 3 druhá veta TKG), ktorý môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať prostredníctvom odkazu "Moje nastavenia ochrany osobných údajov" nižšie. Ďalšie informácie o súboroch cookie na našej webovej stránke nájdete tu:

Ďalšie informácie o súboroch cookie

2.2.2 Individuálne nastavenie súkromia

3. odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy na webové stránky iných účastníkov internetu sú poskytované ako služba, ktorá má pokryť potreby pristupujúcej strany pri hľadaní ďalších informácií. Spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H nemá žiadny vplyv na ich obsah. THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť. Za obsah a správnosť informácií uvedených na odkazovanej webovej stránke zodpovedá výlučne jej príslušný poskytovateľ.


4. newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek.

Spracovanie údajov

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H spracúva vami poskytnuté osobné údaje:

 • email (povinné pole)
 • Pozdrav
 • Názov
 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Štát
 • Krajina

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na odber newslettera, budú použité na účely

 • zasielanie informácií, ponúk a aktuálnych objavov a
 • Vyhodnotenie správania príjemcu emailpri kliknutí s cieľom optimalizovať redakčnú ponuku pomocou štatistického programu marketingového softvéru email Evalanche od spoločnosti SC-Networks.

spracované.

Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H je založené výlučne na súhlase, ktorý ste udelili (čl.6 ods.1 písm. a GDPR) na zasielanie newslettera.

Doba skladovania

Údaje spracúvané na vyššie uvedené účely sa spravidla uchovávajú dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním informačného bulletinu. Po tomto termíne sa budú uchovávať len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na platné právne ustanovenia alebo povinnosti uchovávania, a to na účely preukázania vášho súhlasu alebo jeho odvolania.

Príjemca údajov

Na účely zasielania informačného bulletinu budú vaše údaje odovzdané nášmu poskytovateľovi služieb, ktorý pre nás zabezpečuje zasielanie informačného bulletinu.

Odvolanie vášho súhlasu

Svoj súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu email na entdecker@stmartins.at . Odber noviniek môžete tiež kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo "Zrušiť odber" na konci každého newslettera.


5. kontaktné formuláre

Budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

Spracovanie údajov

Spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H spracúva nasledujúce osobné údaje, keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára:

Kontaktný formulár

 • Pozdrav (voliteľný)
 • Názov (nepovinné)
 • Krstné meno (nepovinné)
 • Priezvisko
 • Spoločnosť (nepovinné)
 • email-adresa
 • Telefónne číslo
 • Správa

Dopyt na seminár

 • Spoločnosť
 • Pozdrav (voliteľný)
 • Názov (nepovinné)
 • Priezvisko, meno
 • email-adresa
 • Telefónne číslo
 • Ulica
 • Poštové smerovacie číslo
 • Umiestnenie
 • Štát
 • Štát
 • Fax (voliteľné)

Horúca linka

 • Pozdrav (voliteľný)
 • Krstné meno (nepovinné)
 • Priezvisko
 • Číslo spätného volania
 • Správa

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, sa použijú na tieto účely

 • nadviazanie kontaktu a
 • Marketingové účely

spracované.

Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s kontaktovaním nás je založené na vykonávaní predzmluvných opatrení podľa článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Doba skladovania

Údaje spracúvané na vyššie uvedené účely sa spracúvajú po dobu 10 rokov.

Invisible-Recaptcha

Na ochranu pred spamom sú formuláre chránené pomocou funkcie Google Invisible-Recaptcha: Recaptcha Zásady ochrany osobných údajov, Podmienky používania Recaptcha

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.

Spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H prijíma primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR, pričom zohľadňuje najnovšie poznatky, náklady na vykonávanie a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb.

V tomto zmysle sa na ochranu vašich údajov a ich zabezpečenie pred stratou, zničením, prístupom, úpravou a šírením neoprávnenými osobami prijímajú okrem iného tieto opatrenia:

 • Zabezpečenie dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb súvisiacich so spracovaním;
 • Zabezpečiť rýchle obnovenie dostupnosti osobných údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu;
 • zaviesť postupy na pravidelné preskúmanie, posúdenie a vyhodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Upozorňujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií v dôsledku chýb v prenose údajov, ktoré sme nespôsobili alebo ktoré nám nemožno pripísať, a/alebo neoprávneného prístupu tretích strán.

 

6. obchod s darčekovými kartami

Spracovanie údajov

V rámci obchodného vzťahu pri kúpe darčekovej karty/kupónu VAMED Vitality World spracúva spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. tieto osobné údaje (ďalej len "údaje"):

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • email-adresa
 • Telefónne číslo
 • Spoločnosť, ak je to vhodné
 • Platobné údaje (zašifrované)
 • Údaje o zákazníckom účte (zadané objednávky (tovar, ceny, IP adresa))
 • Texty a obrázky alebo fotografie zadané pre poukážky print@home, ak sa uplatňujú.
 • dotazy na hodnotové karty (číslo poukazu, dátum, IP adresa).

Účel spracovania  

Účelmi spracovania údajov sú

 • spracovanie príslušného obchodného prípadu
 • a - ak s tým KLIENT súhlasil - marketing produktov, služieb a služieb stredísk VVW, propagačných akcií a podujatí, ako aj noviniek stredísk VVW (vrátane zasielania príslušných marketingových materiálov poštou, e-mailom, SMS, ako aj telefonického kontaktu).

Právny základ

Spracúvanie na účely vybavenia obchodného prípadu je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "DSGVO") (plnenie zmluvy). Spracúvanie údajov na účely marketingu je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO (súhlas).

Prenos údajov

Údaje sa v mene spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. odovzdávajú na účely spracovania obchodnej transakcie spoločnostiam VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (Sterngasse 5, A-1230 Viedeň), styleflasher GmbH (KR Martin Pichler-Str. 1, A-6300 Wörgl), Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH (Landstraßer Hauptstraße 5, 1030 Viedeň), mediasupport GmbH (Lerchenfelder Straße 124/Top 6, 1080 Viedeň) a Datatrans AG (Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich), ako aj na marketingové účely hi.one digital marketing (Gurkgasse 43/2, 1140 Viedeň), kbprintcom.at Druck+Kommunikation GmbH (Gutenbergstrasse 2, 4840 Vöcklabruck) a TravelClick (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Španielsko) na marketingové účely. Údaje sa neposkytujú iným tretím stranám.

Doba skladovania

Údaje sa uchovávajú na účely spracovania obchodného prípadu. Okrem toho sa údaje uchovávajú len dovtedy, kým existujú zákonné lehoty uchovávania, kým možno uplatniť právne nároky zo zmluvného vzťahu alebo kým ďalšie uchovávanie odôvodňujú iné oprávnené dôvody.


7. obchod s benefitnými poukážkami

Spracovanie údajov

V rámci obchodného vzťahu pri kúpe servisného poukazu spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré sa stanú známymi (ďalej len "údaje"):

 • Pozdrav
 • Názov
 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • email-adresa
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo
 • Heslo
 • Údaje o zákazníckom účte (zadané objednávky (tovar, ceny, IP adresa))
 • Texty zadané pre poukážky Print at Home, ak sa uplatňujú.

Účel spracovania

Účelmi spracovania údajov sú

 • spracovanie príslušného obchodného prípadu
 • a - ak s tým ZÁKAZNÍK súhlasil - marketing produktov, služieb a služieb spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H , propagačné akcie a podujatia, ako aj novinky spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H (vrátane zasielania príslušných marketingových materiálov poštou, e-mailom, SMS a telefonického kontaktu).

Právny základ

Spracúvanie na účely vybavenia obchodného prípadu je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "DSGVO") (plnenie zmluvy). Spracúvanie údajov na účely marketingu je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO (súhlas).

Prenos údajov

Údaje sa v mene spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H na účely spracovania obchodnej transakcie odovzdávajú spoločnostiam TAC, The Assistant Company (Schildbach 111, 8230 Hartberg) a mPAY24 GmbH (Grüngasse 16, 1050 Viedeň), ako aj na marketingové účely spoločnostiam EMARSYS eMarketing SystemsAG (Märzstraße 1, 1150 Viedeň), EVALANCHE SC-NETWORKS GMBH (Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Nemecko) a TravelClick (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Španielsko) na marketingové účely. Údaje nebudú poskytnuté iným tretím stranám.

Doba skladovania

Údaje sa uchovávajú na účely spracovania obchodného prípadu. Okrem toho sa údaje uchovávajú len dovtedy, kým existujú zákonné lehoty uchovávania, kým možno uplatniť právne nároky zo zmluvného vzťahu alebo kým ďalšie uchovávanie odôvodňujú iné oprávnené dôvody.


8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA V INTERNETOVOM OBCHODE

8.1 Rozsah pôsobnosti VOP

Tieto VOP sa vzťahujú na nákup produktov v internetovom obchode (prístupnom na https://shop.stmartins.at) spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen , IČO: FN 295920b, Krajský súd Eisenstadt (ďalej v bode 8 len "PREDÁVAJÚCI") kupujúcim (ďalej v bode 8 len "KUPUJÚCI") pri transakciách v internetovom obchode (na https://shop.stmartins.at).

Prostredníctvom odkazov v internetovom obchode si zákazník môže pri objednávke vyvolať VOP, uložiť si ich do počítača a/alebo vytlačiť. Všeobecné obchodné podmienky St. Martins Online Shop

VOP, korešpondencia a všetky ostatné informácie sú v nemeckom alebo anglickom jazyku. Úhrada sa uskutočňuje v eurách. Spolu s objednávkou/nákupom sa tieto VOP prijímajú v znení platnom v čase príslušného nákupu.

8.2 Online objednávka

ZÁKAZNÍK si môže vybrať produkty a poukážky zo sortimentu PREDÁVAJÚCEHO a kliknutím na tlačidlo "Pridať do nákupného košíka" ich zhromaždiť v tzv. nákupnom košíku. Ak ZÁKAZNÍK klikne na tlačidlo "Pokladňa", odošle záväznú ponuku na nákup tovaru v nákupnom košíku (ďalej len "objednávka").

ZÁKAZNÍK si môže kedykoľvek pred odoslaním objednávky pozrieť a zmeniť údaje v objednávke. Zmena je možná prostredníctvom tlačidla "zmeniť", ktoré sa nachádza pri údajoch objednávky, alebo prostredníctvom odkazov na jednotlivé polia s údajmi o objednávke a funkcií "späť". Po odoslaní objednávky dostane ZÁKAZNÍK automatické potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom stránky email , ktorá opäť reprodukuje obsah objednávky ZÁKAZNÍKA. Toto automatické potvrdenie prijatia nepredstavuje prijatie ponuky, ale len dokumentuje, že objednávka bola prijatá PREDÁVAJÚCIM.

Ak objednávka obsahuje viacero položiek, zmluva sa uzatvára len na tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v potvrdení o odoslaní.

Po prijatí objednávky sa občas môže stať, že produkty už nie sú k dispozícii. V takýchto prípadoch, ak zákazník už zaplatil alebo dal pokyn na zaplatenie kúpnej ceny pred uzavretím zmluvy vzhľadom na zvolený spôsob platby, predávajúci oznámi zákazníkovi neprijatie jeho objednávky (v prípade čiastočného prijatia zmluvy spolu s prijatím zmluvy na dodané výrobky) a bezodkladne vráti (pomernú) zálohu. Uvedené platí aj v prípade, ak predávajúci v jednotlivom prípade neakceptuje objednávku z dôvodu negatívneho výsledku kontroly podvodu a úverovej spoľahlivosti (pozri časť C bod II ustanovení o ochrane údajov). V žiadnom prípade nebudú zákazníkovi účtované poplatky z dôvodu vrátenia peňazí v týchto prípadoch.

Zákazník dostane potvrdenie o uzatvorení zmluvy prostredníctvom webovej stránky email v primeranej lehote po uzatvorení zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru. Registrovaný zákazník si môže svoje aktuálne objednávky prezerať aj vo svojom osobnom zákazníckom účte. Predávajúci informuje zákazníka o nákladoch na dopravu, ktoré vznikli počas procesu objednávania a opätovne v nákupnom košíku bezprostredne pred odoslaním objednávky a ktoré znáša zákazník.

Objednané produkty a poukážky budú podľa možnosti odoslané do troch pracovných dní od dátumu objednávky. Doručenie na adresu uvedenú ZÁKAZNÍKOM zabezpečí Österreichische Post AG v súlade so svojimi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.3 Uplatnenie a platnosť poukazov

Uplatnenie poukazu sa uskutočňuje výlučne v stredisku PREDÁVAJÚCEHO. Platba v hotovosti a vrátenie peňazí sú vylúčené. Poukážka zostáva platná päť rokov od dátumu zakúpenia. Po uplynutí tejto doby kredit zaniká. Ak sa poukaz uplatní po uplynutí jedného roka od dátumu zakúpenia, môže si PREDÁVAJÚCI účtovať doplatok v aktuálnej cene služby.

8.4 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade nákupu na diaľku

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú len na ZÁKAZNÍKOV, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa (KSchG). Ak je ZÁKAZNÍK podnikateľom, právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu neexistuje.

ZÁKAZNÍK má pri nákupe produktov a poukážok formou predaja na diaľku podľa § 5e ods. 1 KSchG právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

ZÁKAZNÍK má 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia výrobkov. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadne odôvodnenie a môže sa uskutočniť v textovej forme alebo vrátením tovaru. Pri vrátení musí ZÁKAZNÍK zaslať výrobky v bezchybnom stave, pokiaľ možno v pôvodnom obale a s pôvodnou faktúrou. Na dodržanie lehoty stačí včasné odoslanie žiadosti o vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša ZÁKAZNÍK.

Ak už bola objednávka zaplatená, vrátenie už uskutočnenej platby sa uskutoční bezprostredne po tom, ako predávajúci dostane vrátené výrobky.

Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené, ak už boli poukážky použité na zaplatenie služieb.

8.5 Ochrana údajov

KLIENT súhlasí s tým, že všetky osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré sa dozvie v rámci tohto obchodného vzťahu, môže spracúvať PREDÁVAJÚCI.

Účelom spracúvania údajov je vybavovanie príslušného obchodného prípadu a - ak s tým KLIENT súhlasil - marketing produktov, služieb a služieb, propagačných akcií a podujatí PREDÁVAJÚCEHO (vrátane zasielania príslušných marketingových materiálov poštou, e-mailom, SMS a telefonického kontaktu).

Spracúvanie na účely vybavenia obchodného prípadu je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "DSGVO") (plnenie zmluvy). Spracúvanie údajov na účely marketingu je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO (súhlas).

Údaje sa budú uchovávať na účely spracovania obchodného prípadu a na marketingové účely, a to dovtedy, kým budú existovať zákonné lehoty na uchovávanie, kým bude možné uplatniť právne nároky zo zmluvného vzťahu alebo kým budú ďalšie uchovávanie odôvodnené inými oprávnenými dôvodmi.

Súhlas so zasielaním pošty, e-mailov, SMS a telefonickým kontaktom môžete kedykoľvek písomne odvolať (email: EMAILOVÁ ADRESA). Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu až do jeho odvolania. Okrem toho má KLIENT v každom prípade v súlade so zákonnými ustanoveniami právo na informácie o údajoch, ktoré sa ho týkajú, na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania alebo na námietku proti spracovaniu, na prenosnosť údajov a na podanie sťažnosti dozornému orgánu.


9. vaše práva

Ako používateľ našej webovej stránky máte tieto práva:

 • Právo na informácie (článok 15 GDPR): Máte právo požiadať spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Okrem toho máte právo požadovať ďalšie informácie o konkrétnych účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, dobe uchovávania, existencii práva na vymazanie alebo opravu vašich osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania a práva namietať, existencii práva podať sťažnosť a pokiaľ ide o všetky dostupné informácie o pôvode vašich údajov.
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR): Máte právo na to, aby spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H bez zbytočného odkladu opravila vaše osobné údaje. Toto právo zahŕňa opravu nepresných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz (článok 17 GDPR): Máte právo na to, aby spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, ak sa uplatňujú dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) až f) GDPR (napr. účel spracovania už nie je aktuálny) a spracovanie vašich osobných údajov nie je potrebné.
 • Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR): V prípadoch uvedených v článku 18 GDPR (napr. nepresnosť spracúvaných osobných údajov, nezákonnosť spracúvania atď.) máte tiež právo požiadať spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. o obmedzenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR): Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte a požadovať, aby spoločnosť THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H tieto údaje postúpila inému prevádzkovateľovi (napr. inej advokátskej kancelárii).
 • Právo namietať (článok 21 DSGVO): Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spracúvaných v rámci tejto webovej stránky.
 • Odvolanie vyhlásenia o súhlase (článok 7 GDPR): Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
 • Právo na sťažnosť: Okrem toho môžete kedykoľvek podať sťažnosť rakúskemu úradu na ochranu údajov,

Rakúsky úrad na ochranu údajov

Wickenburggasse 8
1080 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Svoje práva dotknutej osoby - s výnimkou práva odvolať sa na rakúsky úrad na ochranu údajov - môžete uplatniť voči spoločnosti THERME SEEWINKEL BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H na tejto adrese:

Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom v online obchode, online rezerváciou alebo online rezerváciou

ZÁKAZNÍK súhlasí s tým, že všetky osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré sa dozvie v rámci tohto obchodného vzťahu, t. j. meno, priezvisko, adresa, adresa email, telefónne číslo, faxové číslo, údaje o zákazníckom účte (zadané objednávky (tovar, ceny, IP adresa), texty zadané pri domácich poukážkach; dotazy na hodnotové karty (číslo poukážky, dátum, IP adresa), (v skratke "Údaje") spracúva PREDÁVAJÚCI.

Účelom spracovania údajov je spracovanie príslušnej obchodnej transakcie a - ak s tým ZÁKAZNÍK súhlasil - marketing produktov, služieb a služieb spoločnosti Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H, propagačných akcií a podujatí, ako aj noviniek spoločnosti Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H (vrátane zasielania príslušných marketingových materiálov poštou, e-mailom, SMS a telefonického kontaktu).

Spracúvanie na účely vybavenia obchodného prípadu je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "DSGVO") (plnenie zmluvy). Spracúvanie údajov na účely marketingu je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO (súhlas).

Údaje sa v mene PREDÁVAJÚCEHO odovzdajú na účely spracovania obchodného prípadu spoločnosti VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (Sterngasse 5, A-1230 Viedeň), styleflasher GmbH (KR Martin Pichler-Str. 1, A-6300 Wörgl), Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH (Landstraßer Hauptstraße 5, 1030 Viedeň), mediasupport GmbH (Lerchenfelder Straße 124/Top 6, 1080 Viedeň), TAC | The Assistant Company, Schildbach 111, 8230 Hartberg, Wirecard Central Eastern Europe GmbH (Taborstrasse 1-3, 10. Stock, 1020 Viedeň), ako aj na marketingové účely SC-NETWORKS GMBH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg a TravelClick (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Španielsko). Údaje sa neposkytnú iným tretím stranám.

Údaje úradníka pre ochranu údajov sú: Sterngasse 5, 1230 Viedeň, tel.: +43 1 60127 0, datenschutz@stmartins.at

Údaje sa budú uchovávať na účely spracovania obchodného prípadu a na marketingové účely, a to dovtedy, kým budú existovať zákonné lehoty na uchovávanie, kým bude možné uplatniť právne nároky zo zmluvného vzťahu alebo kým budú ďalšie uchovávanie odôvodnené inými oprávnenými dôvodmi.

Súhlas so zasielaním pošty, e-mailov, SMS a telefonickým kontaktom je možné kedykoľvek písomne odvolať (email: info@stmartins.at). Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu až do jeho odvolania. Okrem toho má KLIENT právo na informácie o údajoch, ktoré sa ho týkajú, na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo na námietku proti spracúvaniu, na prenosnosť údajov a na podanie sťažnosti dozornému orgánu, a to v každom prípade v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Obsadenosť termálnych kúpeľov

Rezervácia nie je potrebná.

bathing lake-teplota
26.9 °C

Webová kamera a počasie

explorers-Stena
test
Používate zastaraný prehliadač. Webová stránka sa nemusí zobrazovať správne. Zatvoriť